ACTIEF LEREN, BETER LEREN!

In onze school vinden wij het heel belangrijk om niet zomaar “klakkeloos” iets aan te nemen. Daarom gaan wij tijdens de lessen kritisch en proefondervindelijk te werk. We vinden het belangrijk dat leerlingen steeds zelf actief op zoek kunnen gaan naar een antwoord.

Er is ruimte om de leerling zelf te laten nadenken en tot een oplossing te laten komen door het toepassen van dynamische werkvormen. Er ontstaat een unieke sfeer waarin de leerkracht niet monotoon dicteert en opdraagt.

Dit is een goede basis voor het geloof in eigen kunnen, wat zeer belangrijk is voor kinderen op deze leeftijd!

ACTIEF LEREN... Hoe doen we dat?

ONZE HIVE-METHODE

Onze school is een dynamische secundaire school waar het accent ligt op de individuele ontplooiing van elke leerling. Ons doel is alle leerlingen de nodige tools te geven om optimaal te functioneren in de maatschappij van de toekomst en hen op te leiden om competenties te vormen via kennis, vaardigheden en attitudes. Deze voorbereiding is niet meer dezelfde als 20 jaar geleden. Willen wij onze jongeren mee laten ageren in een steeds veranderende maatschappij en voorbereiden op 21st century skills dan is innovatie en flexibiliteit essentieel.

En hier is GO! Secundair Onderwijs Lennik sterk in! De dynamiek van het team en directie en de mogelijkheid tot professionalisering laten ons toe te anticiperen op de noden van de toekomst in een ruime, Europese context. In onze pedagogische visie zijn de 5 strategische doelstellingen van het GO! opgenomen. De uitvoering hiervan op verschillende vlakken moet bijdragen aan de realisatie van onze droomschool.

Door in te zetten op ACTIEF LEREN bieden wij een antwoord op de noden van onze maatschappij. Design thinking is de methodiek die wij op onze school toepassen om innovatieve processen te structureren. Door juiste vragen te leren stellen, juiste informatie te zoeken, deze informatie om te zetten in kennis en deze kennis toe te passen wordt dieper leren bevorderd en werken wij aan 21st century skills. Storytelling en visualisaties zijn primordiaal in dit proces.

STEAM is in onze school een context waarbinnen de methode van design thinking toegepast wordt. STEAM staat voor Science Technology Engineering Arts and Mathematics. STEAM gaat verder dan STEM: de “Arts-component” die staat voor creativiteit, design en innovatie is toegevoegd, dit wil dus zeggen Arts in zijn zeer brede zin, niet enkel het artistieke. Vooral de visualisatie staat centraal.

Uniek in onze school is tevens de geïntegreerde aanpak van STEAM-onderwijs via PBL (project-based learning) en IBL (inquiry-based learning).

In onze school wordt de koppeling tussen abstract en klassiek aanbieden van leerinhouden versus het aanbieden via nieuwe methodologieën toegepast.

Daarnaast maken wij in onze methodiek ook gebruik van de leerzones van het FCL. Ruimtes worden ingedeeld in leerzones die specifiek kunnen aangewend worden om bepaalde methodieken te faciliteren.

Jongeren worden bij ons zowel voorbereid om verder te studeren als onmiddellijk te participeren in het werkveld. Wij bieden kwalitatieve opleidingen op zowel ASO- als op BSO-niveau, waarbij de leerlingen worden begeleid zowel op studiegebied als op socio-emotioneel gebied. Mede door de inzet van al ons personeel en de leerlingenbegeleiding in het bijzonder streven wij ernaar het welbevinden van onze leerlingen en personeel hoog te houden.

Ons Nederlandstalig onderwijs dat zich situeert in de ruime rand rond Brussel wordt ondersteund door een sterk talenbeleid en door een sterke leerlingenbegeleiding.

De rustige, landelijke en groene ligging draagt bij tot een aangenaam schoolklimaat waar leerlingen zich thuis voelen.

We hechten ook veel belang aan de inspraak van de leerlingen en de ouders en houden rekening met hun inbreng.

Verantwoordelijke en geëngageerde wereldburgers met respect voor de anderen en de omgeving én een open blik op de wereld vormen: daar staan wij voor!


INDIVIDUALISEREN VAN HET LEERPROCES

ACTIEF LEREN_zelfstandig werk.mp4

ZELFSTANDIG LEREN

Iedere leerling kan op eigen tempo leren en aan opdrachten werken door o.a. gebruik te maken van instructiefilmpjes in combinatie met de opdracht.

De leerkracht begeleidt de leerlingen hierbij individueel zodat iedere leerling de kans krijgt om zich optimaal en naar eigen kunnen te ontplooien.

FIX en FLEX

De leerling neemt zelf verantwoordelijkheid in het leerproces. Zo kunnen zij zelf bepalen hoeveel tijd zij nodig hebben voor een bepaald vak. Dit in combinatie met vaste instructiemomenten die iedere week worden opgenomen in een weekschema.

ACTIEF LEREN_Fix - Flex.mp4
ACTIEF LEREN_Google Classroom.mp4

GOOGLE CLASSROOM

Als school zijn wij voorbereid op de digitalisering van de 21ste eeuw. Leerstof, taken en toetsen worden aangeboden via Google Classroom.

Iedere leerling beschikt over een eigen toestel om deze manier van werken mogelijk te maken.

Het "klassieke" cursussen en schrijfopdrachten worden daarbij niet uit het oog verloren.

BEELDVORMING VAN DE LEERLINGEN

We kennen de beginsituatie van de leerling door het afnemen van een competentietest aan het begin van ieder schooljaar. Dit zorgt ervoor dat we de leerlingen in de ideale omstandigheden met elkaar kunnen laten samenwerken met het oog op een maximale ontwikkeling.

ACTIEF LEREN_Beeldvorming.mp4

ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

OLB_Visie.mp4

BEGELEIDING VAN DE LEERLINGEN

We leggen de nadruk op initiatieven die het slagen van de leerlingen bevorderen, voortijdig schoolverlaten te vermijden en leerlingen keuzevaardig te maken. Dit steeds met oog op het welbevinden van de leerling.

Dit doen we met een krachtige leeromgeving en interactief leren.

COACHING

Drie keer per schooljaar hebben de leerlingen een coachingsgesprek dat zij grondig voorbereiden. Hierbij focussen we niet enkel op de vooruitgang in het leerproces, maar ook op hun ontwikkeling als mens.

Zo begeleiden we onze leerlingen naar een volgend jaar of naar een nieuwe job.

OLB_Coaching.mp4
TEAM_Teamwerking.mp4

TEAMWERKING

Iedere leerling wordt gedurende de volledige schoolloopbaan begeleid door een klasteam. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor de leerling.

Ieder klasteam heeft een teamcoach die de werking van het team coördineert.

Team support ondersteunt op haar beurt de klasteams.

PROJECTWERKING

Kopie van Projectwerking_HD.mp4

PROJECTMATIG WERKEN

Verschillende thema's komen in verschillende vakken aan bod. We werken over de vakken heen samen met elkaar.

Zo leren de leerlingen dat niet ieder vak en/of ieder thema alleen staat en een deel is van een groter geheel.

DOELENRAPPORT

Kopie van Copy of Copy of Rapp_HD.mp4

RAPPORT MET KLEURCODES

Omdat wij punten in de evaluaties te beperkt vinden, werken wij met een doelenrapport. De leerlingen krijgen per vak een kleurcode in combinatie met uitgebreide feedback en remediëring op maat waar nodig!