ACTIEF LEREN, BETER LEREN!

In onze school vinden wij het heel belangrijk om niet zomaar “klakkeloos” iets aan te nemen. Daarom gaan wij tijdens de lessen kritisch en proefondervindelijk te werk. We vinden het belangrijk dat leerlingen steeds zelf actief op zoek kunnen gaan naar een antwoord.

Er is ruimte om de leerling zelf te laten nadenken en tot een oplossing te laten komen door het toepassen van dynamische werkvormen. Er ontstaat een unieke sfeer waarin de leerkracht niet monotoon dicteert en opdraagt.

Dit is een goede basis voor het geloof in eigen kunnen, wat zeer belangrijk is voor kinderen op deze leeftijd!

ACTIEF LEREN... Hoe doen we dat?

TIENERSCHOOL LENNIK

Het doel van een tienerschool is om jongeren een zachte overgang te bieden van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Leerlingen kunnen geleidelijk en op hun eigen tempo kennismaken met nieuwe verantwoordelijkheden, uitdagingen en verwachtingen die het secundair onderwijs met zich meebrengt zoals het werken met vakleerkrachten, de toenemende mate van zelfstandigheid en het aanpassen aan een grotere schoolomgeving. Zelfsturing wordt stapsgewijs aangeleerd, zodat tieners op het einde van de eerste graad helemaal klaar zijn voor de stap naar de tweede graad van het secundair onderwijs en daarbij ook een bewuste en onderbouwde studiekeuze kunnen maken.


Wij zijn ons ervan bewust dat een krachtige leeromgeving bijdraagt tot de motivatie en het leerrendement van leerlingen. Onze leeromgeving is dan ook volledig gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het creëren van een veilige, inspirerende en aangename omgeving waarin onze leerlingen kunnen leren en groeien. 


Uitdagende doelen


In de tienerschool creëren wij een omgeving waarin elke leerling het beste uit zichzelf kan halen. Wij willen onze leerlingen uitdagen, zodat zij hun volle potentieel kunnen realiseren. Wij beogen voor elke lerende maximaal rendement op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie én de ontwikkeling van zelfsturende vaardigheden die hen zullen helpen bij het bereiken van toekomstige doelen. 


Om dit te realiseren, brengen wij de vorderingen van elke leerling in kaart. Hierdoor kunnen we inschatten hoe we hen het best uitdagen en ondersteunen en helpen bij het bereiken van hun doelen. Het doelenrapport is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit zorgt voor transparantie en een betere samenwerking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen.

Het biedt de leerlingen inzicht in hun vorderingen en helpt hen bij het ontwikkelen van een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.


Zin in leren


Omdat levenslang leren een noodzaak is, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren met plezier. Om de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen, zetten wij in op doelgericht en toekomstgericht leren. Door groeigerichte feedback en op regelmatige basis coachingsgesprekken te voeren, laten we onze leerlingen bewust reflecteren over hun leerproces en hun toekomstdoelen. Wij begeleiden hen bij het maken van de juiste keuzes.


Daarnaast doen we er alles aan om leren ook écht aangenaam te maken en dieper leren te stimuleren. Onze leeromgeving is gericht op het bieden van uitdagende en gevarieerde activiteiten die de leerlingen uitdagen om na te denken, te verkennen, te creëren en actief deel te nemen aan het leerproces. Buiten leren, ervaringsgericht leren, projectmatig leren volgens de principes van design thinking, leren in aangename leerzones… zijn methodes die onze leerkrachten hierbij hanteren.


Warme, familiale school


Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen op school. Wij leggen daarom het accent op een positief zelfbeeld en sociale vaardigheden. In onze school bieden wij een uitdagende en ondersteunende leeromgeving die gericht is op het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten en het versterken van zelfbeeld en zelfkennis.


In onze school is ruimte voor inspraak,  interactie en overleg. Wij beginnen elke ochtend met een “sterke start”. Leerlingen mogen 15 minuten voor het belsignaal binnen in de klas voor een persoonlijke babbel met de leerkracht, kunnen even rustig met vrienden praten en hun materiaal klaarleggen… Zo zijn wij klaar om om 8.35u een sterke start te maken! Daarnaast zijn er op regelmatige basis coachingsgesprekken ingepland.


Ervaren team en vast team van onderwijsprofessionals


Een vast leerkrachtenteam begeleidt leerlingen gedurende een periode van vier jaar. De leerkrachten zijn naast vakspecialist ook coach, instructor, model, evaluator, observator en monitor van het leerproces. Zij nemen deze rollen doelgericht op, differentiëren en ondersteunen zelf- en co-sturende vaardigheden. Wij zetten daarom sterk in op doorgedreven professionalisering en onderzoekende vaardigheden van ons team. Het klasteam overlegt wekelijks over de vorderingen van de leerlingen.


Groene leerzones 


In onze tienerschool werken wij in leerzones waar de verschillende fasen van leren systematisch aan bod komen (instructie - interactie - samenwerken - onderzoek - creatie - reflectie). De infrastructuur van onze school biedt leerlingen de ruimte om hun creativiteit en nieuwsgierigheid te uiten en daagt hen uit nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. De aangename groene binnen- én buitenomgeving draagt bij tot het welbevinden van de leerlingen en het team (buitenklassen, chill-en playzone, level X…). De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar hebben bijkomend nog een aparte ruimte met verschillende leerzones. Op deze manier behouden we het “klasgevoel”. Geleidelijk en op hun eigen tempo kunnen ze groeien naar meer zelfstandigheid.

ATHENEUM LENNIK

Het primair doel van onze school is kwalitatief Nederlandstalig onderwijs bieden. We stellen ons als doel om de competenties van onze leerlingen te verhogen om hen zo optimaal voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst, meer bepaald op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. We stellen hoge verwachtingen en streven naar een groeiend zelfvertrouwen en een respectvolle houding bij onze leerlingen. Wij geloven dat leerlingen die stevig in hun schoenen staan zelf het verschil kunnen maken.


Wij willen ons onderscheiden van scholen in de buurt door ons innovatief en creatief onderwijsconcept waarin we ons engageren om het beste te halen uit elk talent door middel van ervaringsgericht leren.

We creëren voor elke lerende een krachtige, inspirerende en motiverende leeromgeving onderverdeeld  in leerzones en voorzien in een optimale coaching waarin elke lerende zich zich maximaal kan ontplooien.

Door doelgerichte differentiatie op verschillende niveaus en systematisch aanleren van zelfsturende vaardigheden faciliteren wij gepersonaliseerd samen leren


Door kwalitatieve lessen aan te bieden, leerlingen uit te dagen en te motiveren, leren over en buiten de grenzen heen, een geïntegreerde en actieve lesaanpak in een sfeer van co-working en co-creatie willen wij dit realiseren. 

Wij zetten sterk in op het eigenaarschap en de autonomie van het team en onze leerlingen. Aan de hand van actieve en uitdagende lessen willen we de ambities van onze leerlingen voeden en hen zo zin doen krijgen om levenslang te leren.


Leerlingen schatten zichzelf in, krijgen verantwoordelijkheid om hun leerproces en de manier waarop ze leren zelf in handen te nemen. Zelfsturende vaardigheden worden aangeleerd en bevorderd. Ook de kritische zin bij leerlingen wordt op deze manier aangescherpt. Dit alles zet de lerenden expliciet in een actieve rol. In vaste coachingsgesprekken reflecteren leerlingen samen met hun coach over hun leer- en leefproces en sturen dit bij.


We hechten ook veel belang aan de ontplooiing en het welbevinden van het team. Een geëngageerd en competent team is een onontbeerlijke factor voor de realisatie van onze doelstellingen.


Kwaliteitsvol onderwijs is afhankelijk van het innovatief vermogen van het team. Hier zetten wij dan ook zeer sterk op in door middel van coachingsgesprekken met de leerkrachten. Op deze manier zorgen we voor een systematische bewaking van de kwaliteit en de onderzoekende vaardigheden van onze leerkrachten.


Leerlingen, ouders en teamleden zijn partners in leren en nemen hierin hun verantwoordelijkheid op. We vragen dan ook het engagement aan ieder van deze actoren om samen onze visie uit te dragen.


Ten slotte willen we benadrukken dat onze visie en ons onderwijsconcept volledig aansluiten  bij het strategisch plan van de scholengroep en passen binnen de Poolstervisie van het GO!

INDIVIDUALISEREN VAN HET LEERPROCES

ACTIEF LEREN_zelfstandig werk.mp4

ZELFSTANDIG LEREN

Iedere leerling kan op eigen tempo leren en aan opdrachten werken door o.a. gebruik te maken van instructiefilmpjes in combinatie met de opdracht.

De leerkracht begeleidt de leerlingen hierbij individueel zodat iedere leerling de kans krijgt om zich optimaal en naar eigen kunnen te ontplooien.

FIX en FLEX

De leerling neemt zelf verantwoordelijkheid in het leerproces. Zo kunnen zij zelf bepalen hoeveel tijd zij nodig hebben voor een bepaald vak. Dit in combinatie met vaste instructiemomenten die iedere week worden opgenomen in een weekschema.

ACTIEF LEREN_Fix - Flex.mp4
ACTIEF LEREN_Google Classroom.mp4

GOOGLE CLASSROOM

Als school zijn wij voorbereid op de digitalisering van de 21ste eeuw. Leerstof, taken en toetsen worden aangeboden via Google Classroom.

Iedere leerling beschikt over een eigen toestel om deze manier van werken mogelijk te maken.

Het "klassieke" cursussen en schrijfopdrachten worden daarbij niet uit het oog verloren.

BEELDVORMING VAN DE LEERLINGEN

We kennen de beginsituatie van de leerling door het afnemen van een competentietest aan het begin van ieder schooljaar. Dit zorgt ervoor dat we de leerlingen in de ideale omstandigheden met elkaar kunnen laten samenwerken met het oog op een maximale ontwikkeling.

ACTIEF LEREN_Beeldvorming.mp4

ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

OLB_Visie.mp4

BEGELEIDING VAN DE LEERLINGEN

We leggen de nadruk op initiatieven die het slagen van de leerlingen bevorderen, voortijdig schoolverlaten te vermijden en leerlingen keuzevaardig te maken. Dit steeds met oog op het welbevinden van de leerling.

Dit doen we met een krachtige leeromgeving en interactief leren.

COACHING

Drie keer per schooljaar hebben de leerlingen een coachingsgesprek dat zij grondig voorbereiden. Hierbij focussen we niet enkel op de vooruitgang in het leerproces, maar ook op hun ontwikkeling als mens.

Zo begeleiden we onze leerlingen naar een volgend jaar of naar een nieuwe job.

OLB_Coaching.mp4
TEAM_Teamwerking.mp4

TEAMWERKING

Iedere leerling wordt gedurende de volledige schoolloopbaan begeleid door een klasteam. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor de leerling.

Ieder klasteam heeft een teamcoach die de werking van het team coördineert.

Team support ondersteunt op haar beurt de klasteams.

PROJECTWERKING

Kopie van Projectwerking_HD.mp4

PROJECTMATIG WERKEN

Verschillende thema's komen in verschillende vakken aan bod. We werken over de vakken heen samen met elkaar.

Zo leren de leerlingen dat niet ieder vak en/of ieder thema alleen staat en een deel is van een groter geheel.

DOELENRAPPORT

Kopie van Copy of Copy of Rapp_HD.mp4

RAPPORT MET KLEURCODES

Omdat wij punten in de evaluaties te beperkt vinden, werken wij met een doelenrapport. De leerlingen krijgen per vak een kleurcode in combinatie met uitgebreide feedback en remediëring op maat waar nodig!