Pedagogische visie

Hive

Actief leren Beter Leren!

Onze school  is een dynamische secundaire school waar het accent ligt op de individuele ontplooiing van elke leerling. Ons doel is alle leerlingen de nodige tools te geven om optimaal te functioneren in de maatschappij van de toekomst en hen op te leiden om competenties te vormen via kennis, vaardigheden en attitudes. Deze voorbereiding is niet meer dezelfde als 20 jaar geleden. Willen wij onze jongeren mee laten ageren in een steeds veranderende maatschappij en voorbereiden op 21st century skills dan is innovatie en flexibiliteit essentieel.

En hier is GO! Secundair Onderwijs Lennik sterk in! De dynamiek van het team en directie en de mogelijkheid tot professionalisering laten ons toe te anticiperen op de noden van de toekomst in een ruime, Europese context. In onze pedagogische visie zijn de 5 strategische doelstellingen van het GO! opgenomen. De uitvoering hiervan op verschillende vlakken moet bijdragen aan de realisatie van onze droomschool.

Door in te zetten op ACTIEF LEREN bieden wij een antwoord op de noden van onze maatschappij. Design thinking is de methodiek die wij op onze school toepassen om innovatieve processen te structureren. Door juiste vragen te leren stellen, juiste informatie te zoeken, deze informatie om te zetten in kennis en deze kennis toe te passen wordt dieper leren bevorderd en werken wij aan 21st century skills. Storytelling en visualisaties zijn primordiaal in dit proces.

STEAM is in onze school een context waarbinnen de methode van design thinking toegepast wordt. STEAM staat voor Science Technology Engineering Arts and Mathematics. STEAM gaat verder dan STEM: de “Arts-component” die staat voor

creativiteit, design en innovatie is toegevoegd, dit wil dus zeggen Arts in zijn zeer brede zin, niet enkel het artistieke. Vooral de visualisatie staat centraal.

Uniek in onze school is tevens de geïntegreerde aanpak van STEAM-onderwijs via PBL (project-based learning) en IBL (inquiry-based learning).

In onze school wordt de koppeling tussen abstract en klassiek aanbieden van leerinhouden versus het aanbieden via nieuwe methodologieën toegepast.

Daarnaast maken wij in onze methodiek ook gebruik van de leerzones van het FCL. Ruimtes worden ingedeeld in leerzones die specifiek kunnen aangewend worden om bepaalde methodieken te faciliteren.

Jongeren worden bij ons zowel voorbereid om verder te studeren als onmiddellijk te participeren in het werkveld. Wij bieden kwalitatieve opleidingen op zowel ASO- als op BSO-niveau, waarbij de leerlingen worden begeleid zowel op studiegebied als op socio-emotioneel gebied. Mede door de inzet van al ons personeel en de leerlingenbegeleiding in het bijzonder streven wij ernaar het welbevinden van onze leerlingen en personeel hoog te houden.

Ons Nederlandstalig onderwijs dat zich situeert in de ruime rand rond Brussel wordt ondersteund door een sterk talenbeleid en door een sterke leerlingenbegeleiding.

De rustige, landelijke en groene ligging draagt bij tot een aangenaam schoolklimaat waar leerlingen zich thuis voelen.

We hechten ook veel belang aan de inspraak van de leerlingen en de ouders en houden rekening met hun inbreng.

Verantwoordelijke en geëngageerde wereldburgers met respect voor de anderen en de omgeving én een open blik op de wereld vormen: daar staan wij voor!

Go SO Lennik